Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

logo

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen

De zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren

Waarom een Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen?

Het aantal thuiswonende mensen met chronische ouderdomsziekten neemt de komende jaren sterk toe. De verslechterende gezondheidstoestand bij deze ouderen brengt beperkingen met zich mee die kunnen leiden tot een verhoogde kwetsbaarheid. Dit vraagt om proactieve, gestructureerde zorg voor ouderen en een doelmatige samenwerking binnen de eigen regio. Ondanks deze aanpak zullen crisissituaties niet voorkomen kunnen worden. Het hebben van een netwerk met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde (SO), wijkverpleging, apotheker, sociaal wijkteam) is daarom van groot belang is.

Doel zorgprogramma 

Het doel van het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen HRA is om de kwetsbare oudere zo lang mogelijk verantwoord zelfstandig thuis te laten wonen, met een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven. De zorg wordt daarbij zo georganiseerd dat het voor de huisarts mogelijk is om de zorg aan deze groep mensen te leveren. Hiervoor is proactieve, gestructureerde en integrale zorg nodig, waarbij de oudere centraal staat en de verschillende zorgverleners optimaal samenwerken in een netwerk.

Formeren kernteams

Om dit te bereiken, zullen we rondom huisartsenpraktijken in de regio Apeldoorn een kernteam formeren. Een kernteam bestaat o.a. uit de huisarts, de praktijkondersteuner huisarts (POH), de wijkverpleging, de specialist ouderengeneeskunde en de ouderenadviseur. Een kernteam wordt georganiseerd rondom ongeveer 350 ouderen. Daarnaast wordt een digitaal communicatieplatform, genaamd OZOVerbindzorg, ingezet om de communicatie met de patiënt en/of mantelzorger en de verschillende betrokken zorgverleners te vergemakkelijken.

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen

De Huisartsenorganisatie regio Apeldoorn (HRA) gaat in 2019 en 2020 het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen uitrollen.

De HRA faciliteert huisartsen op de volgende manieren:

  • Begeleiding en advies van een kaderarts en consulent ouderengeneeskunde:
    • Implementeren of continueren van het zorgprogramma;
    • Opzetten van een kernteam rondom de huisartsenpraktijk;
    • Scholing voor huisartsen en POH’s.
  • Het beschikbaar stellen van een digitaal communicatieplatform rondom kwetsbare ouderen (OZOVerbindzorg), waar o.a. de patiënt/mantelzorger, huisarts, POH, SO en wijkverpleging toegang toe hebben.